Rada má plán aktivit na půl roku

praha magistrat 2Rada hl. m Prahy představila svůj půlroční plán aktivit, pro jehož splnění si vytyčila termín na konci června. Rada v něm akcentuje témata dopravy, krize dostupnosti bydlení, odpovědného rozvoje města, životního prostředí, bezpečnosti a správy majetku města. V neposlední řadě se radní zaměří na palčivá témata, jako jsou sociální péče, kultura a cestovní ruch, transparentnost, školství, podpora drobného podnikání, finance a IT a Smart city.

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr si na půl roku vytyčil úkoly týkající se dokončení diagnostiky Hlávkova mostu a mostu Legií. Po dokončení diagnostiky zahájí práce na plánu oprav obou mostů v krátkodobém i dlouhodobém výhledu. Finalizuje také plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Praha získá strategický dokument, který předkládá konkrétní dopravní opatření v horizontu 2020-2030. Pražané konečně budou vědět, jak se bude jejich město rozvíjet. Připraví podmínky pro výkup zelených pásů úseku Pražského okruhu 511 Běchovice – D1. Vypíše výběrové řízení na komisionáře, který začne v koordinaci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR vykupovat pozemky pro zelené pásy podél stavby. Zahájí geologický průzkum metra D, dohodne se s majiteli v okolí plánované stanice metra Nádraží Krč a zajistí nákup jízdních dokladů ve všech tramvajích platební kartou.

Jsem rád, že současná Rada hlavního města Prahy je složená ze skutečných odborníků na své gesce. Kolegové si vytyčili nemalé cíle, ale já jsem pevně přesvědčen, že budou splněny. Již teď je vidět, jak koalice naplno a precizně pracuje, a došlo k vyřešení nejedné problematiky. Zdůraznil bych například dohodu s Ministerstvem dopravy České republiky na zahájení výkupu pozemků vnějšího okruhu i bez nutnosti územního rozhodnutí nebo vyplacení odškodného obětem Trojské lávky,“ uvedl k půlročnímu plánu koalice primátor Zdeněk Hřib.

Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček, radní Hana Kordová Marvanová a radní Adam Zábranský budou v rámci půlročního plánu společně nastavovat mechanismy a procesy řešení krize dostupnosti bydlení, odpovědného rozvoje Prahy a vhodné legislativy. Petr Hlaváček se konktrétně zaměří na analýzu podmínek, za kterých by mohl vzniknout odbor územního rozhodování pro nesloučená územní řízení na úrovni hl. m. Prahy. To by mohlo pomoci urychlení rozhodovacích procesů a navýšení jejich kvality. Představí inovativní koncept spolupráce na výstavbě bytů ve městě (družstva, město, soukromý sektor) pro zajištění diverzity typů bytové výstavby a společně s Institutem plánování a rozvoje Prahy magistrát vytipuje pozemky ve vlastnictví města vhodné pro družstevní bytovou výstavbu. Zároveň budou vytipovány pozemky ve vlastnictví města, kde bude možné v kratším časovém horizontu připravit a zahájit bytovou výstavbu. Připraví také personální posílení odborů výstavby a územního rozhodování na Magistrátu hl. m. Prahy, aby se zrychlilo odvolací řízení u stavebních záměrů a byly navýšeny kapacity pro projednání připomínek k Metropolitnímu plánu. Radní Hana Kordová Marvanová, která má v gesci podporu bydlení, legislativu a veřejnou správu, zpracuje koncepci bytové politiky hl. m. Prahy s výhledem do roku 2040. Navrhne pozemky ve vlastnictví města vhodné pro družstevní bytovou výstavbu a vytvoří program podpory dostupného bydlení pro mladé rodiny v Praze. Zapojí se do přípravy nového stavebního zákona a novelizace stavebních předpisů. Bude podporovat změny zákonů, které umožní lépe upravit pravidla pro poskytování služeb krátkodobého ubytování pomocí digitálních platforem. Bude také usilovat o dohodu se zástupci digitálních platforem a připraví legislativní návrh na zavedení předkupního práva pro obce v případě prodeje majetku státu na jejich území.

Radní Adam Zábranský, který se zaměřuje především na oblast bytového fondu, efektivního a transparentního hospodaření města, plánuje pomoci rodinám a seniorům, kteří se ocitli bez domova. Vyčlení 40 bytů pro rodiny s dětmi z ubytoven a 30 bytů pro seniory, kteří aktuálně bydlí na ubytovnách. S městskými částmi, které projeví zájem o společné řešení bytové politiky, uzavře memorandum a bude spolupracovat na zřízení společných kontaktních míst pro bydlení. Zpracuje přehled prázdných bytů svěřených městským částem a představí plán na jejich opravu. Zavede rozklikávací rozpočet Prahy až na úroveň faktur. Jmenuje koordinátora otevřených dat, který zajistí lepší dostupnost otevřených dat z magistrátu i městských firem a umožní tak rozvoj skutečných Smart City aplikací. A rozšíří portál otevřených dat o seznam nájemních smluv na nebytové prostory.

V oblasti majetku města se radní Jan Chabr zaměří na zahájení věcného auditu majetkových odborů a kontrolu hospodářské činnosti města. Rozšíří realitní inzertní portál hlavního města a připraví osvětovou kampaň pro co největší zapojení městských částí. Zahájí také přípravu projektové dokumentace pro dostavbu plaveckého areálu Šutka. Předloží návrh na výběr dodavatele rekonstrukce Staroměstské tržnice a způsobu budoucího provozu. A zahájí reálné řešení problému nadchodu a terasy Budějovická. Přijme také memorandum s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, Domem bytové kultury a Českou spořitelnou ke spolupráci na rekonstrukci. 

Radní TOP09 a STAN /Spojených sil pro Prahu během prvních třech měsíců ukázali, že mají kompetenci a odvahu měnit věci k lepšímu. Povedlo se nám sjednat nápravu v kauze pádu Trojské lávky, po letech jsme dospěli k řešení nadchodu a terasy u metra Budějovická, začali jsme s ukončováním nevýhodných nájemních smluv pofiderních směnáren a obchodů v centru Prahy nebo jsme navrhli zvýšení rizikového příplatku pro strážníky. Věřím, že i další měsíce povedou k rozvoji města a Pražané nebudou litovat své volby,“ uvedl pražský zastupitel a europoslanec Jiří Pospíšil.

V oblasti životního prostředí, technické infrastruktury a bezpečnosti se bude náměstek primátora Petr Hlubuček zabývat tématy jako je Informační kampaň týkající se ovzduší a smogu, ve které se obyvatelé Prahy dozví, jak se chovat a čeho se vyvarovat při vzniku smogové situace. Vytvoří akční plán výsadby s cílem vysázet 1 milion stromů za 8 let. Zahájí přípravu projektové dokumentace pro revitalizaci Karlova náměstí. Udělá vše pro to, aby byl položen základní stavební kámen nového pavilonu goril v zoo, a zaměří se i na stavbu západního pavilonu v Botanické zahradě. Spustí také přípravu projektové dokumentace pro nový bezpečností přeliv u Vodního díla Hostivař. Dalším úkolem je modernizace spalovacího kotle v ZEVO Malešice, díky čemuž se zefektivní zpracování odpadu v Praze.

Náměstek pro oblast financí a rozpočtu města Pavel Vyhnánek připraví investiční rozpočet města na rok 2019 ve výši 13,5 mld. Kč. Cílem jsou investice zejména do dopravy, abychom dohnali zanedbanou údržbu dopravní infrastruktury. Městským částem přidělí z městského rozpočtu 500 mil. Kč na podporu jejich prioritních investic oblasti školství, zeleně a veřejného prostoru. Představí zároveň plán, jak z areálu Výstaviště Praha opět udělat místo, kde budou Pražané rádi trávit svůj čas. Bude pracovat na projektu rekonstrukce a dostavby levého křídla Průmyslového paláce tak, aby bylo možné v příštím roce vyhlásit zakázku na realizaci. Zahájí kultivaci spodní části areálu. Představí další kroky rozvoje Pražské tržnice. Bude pracovat na dokončení projektové dokumentace rekonstrukce objektu bývalé Burzy. A zahájí přípravu na rekonstrukci dalších hal a kultivace veřejného prostoru.

Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Hana Třeštíková v rámci individuálních účelových dotací vyhlásí podporu projektům, které se připravují na oslavy Sametové revoluce. Bude na ně uvolněno až 15 milionů korun. Připraví plán využití finančních prostředků z projektu „2 % na kulturu“ a nechá provést inventarizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru. Ve spolupráci s Památníkem ticha připraví pietní akt jako vzpomínku k 75. výročí největší masové vraždy československého obyvatelstva v koncentračním táboře v Osvětimi. Uspořádá první celoměstské setkání s radními pro kulturu jednotlivých městských částí s magistrátem. Cílem setkání je především podporovat kulturní aktivity napříč městskými částmi, inspirovat se navzájem a podpořit rozvoj kulturního dění i v okrajových městských částech.

Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7, uvedl: „V gescích Prahy sobě se budeme soustředit na témata od výkupů zelených pásů klíčového úseku Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D11 zmírňující hluk pro Pražany v okolí, přípravy oslav Sametové revoluce a březnového pietního aktu u příležitosti 75 let od největší masové vraždy československého obyvatelstva v Osvětimi, přes podporu dárců krve zachraňujících životy a pěstounů pečujících o ty nejzranitelnější až po vdechnutí života do oblíbených volnočasových míst Výstaviště a Pražské tržnice. Všechny tyto kroky jsou na velmi dobré cestě i díky spolupráci v rámci koalice. Vážíme si otevřeného jednání a nasazení, díky kterým je koalice skutečnou koalicí změny.

Milena Johnová, radní pro oblast zdravotnictví a sociální politiku, navrhne způsoby oceňování pravidelných dobrovolných dárců krve v Praze. Poukáže na význam dárcovství krve. Ve spolupráci s městskou částí Praha 1 připraví koncepci rozvoje Nemocnice Na Františku. Ve spolupráci s vedením Nemocnice Na Bulovce identifikuje hlavní priority rekonstrukce areálu nemocnice tak, aby prostředí odpovídalo špičkové pražské klinice. Vytvoří podmínky pro to, aby se Pražané s postižením, kteří byli vystěhováni do zapadlých koutů republiky, mohli vrátit domů. A připraví novou strategii podpory pěstounů pro nejvíce ohrožené skupiny dětí.

Radní pro oblast školství, vzdělávání a sportu Vít Šimral, spustí pilotní ročník žákovské a studentské soutěže “Škola bez plastů”, v níž by týmy studentů měly vymyslet a realizovat projekty ke snížení výskytu plastů ve školách. Nejlepší týmy budou odměněny. Společně s Univerzitou Karlovou a Českým vysokým učením technickým v Praze zahájí projekt PRG.AI - nového pražského mezinárodního hubu zaměřeného na umělou inteligenci. Rozdělí také 1 miliardu Kč z rozpočtu hl. m. Prahy školským zařízením na posílení platů zaměstnanců. Rozpočtová položka bude rozdělena následovně: 400 milionů Kč pro školy a další pedagogická pracoviště, která zřizuje hlavní město Praha, 500 milionů Kč městským částem na zařízení, která zřizují městské části, a 100 milionů Kč školním jídelnám.

Na závěr pak primátor Zdeněk Hřib v rámci efektivní a vstřícné správy města připraví koncept digitalizace úřadu a plán elektronických služeb pro občany a předloží tyto dokumenty ke schválení v orgánech města. Zajistí občanům možnost poskytovat zpětnou vazbu na kvalitu služeb, které zajišťuje město, a to elektronickou i papírovou cestou. Provede audit běžících projektů v IT oblasti a zastaví ty, které nedávají smysl tak, aby zbyly peníze na smysluplné digitální služby pro občany. Zrealizuje jako proof-of-concept první pilotní elektronický proces žádosti o záštitu primátora, aby v praxi mohly být identifikována rizika další digitalizace úřadu. A připraví řešení pro online petice občanů, které bude zastupitelstvo přijímat stejně jako papírové petice.

Na co se bude Rada hl. m. Prahy v celém svém funkčním období zaměřovat, již podrobně shrnula ve společném programovém prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL. (mhmp)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2023 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji