Komise se zabývala škodou vzniklou kraji

Liberecky krajIndividuální projekt „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ (IP 1) byl vyhlášen s cílem pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel kraje. Projekt, který se zaměřil zejména na oblast dostupnosti a rozvoje vybraných sociálních služeb, skončil v únoru roku 2013. Finanční úřad v Liberci po finanční kontrole uložil kraji povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Ředitel krajského úřadu jmenoval škodní komisi ve věci projednání možné škody vzniklé Libereckému kraji. Škodní komise posuzovala především otázku, co bylo důvodem k uložení sankce finančním úřadem ve výši 25.799.577 korun.

Z rozhodnutí finančního úřadu a následně i Krajského soudu v Liberci vyplynulo, že důvodem uložení sankce bylo porušení zákona o veřejných zakázkách. Sankce byla uložena výhradně za prvotní nezákonnost spočívající v doložení kvalifikačních předpokladů – registraci druhu sociální služby odpovídající předmětu veřejné zakázky až do 30 dnů od podepsání smlouvy s dodavatelem.

 „Jsem toho názoru, že v projektu IP 1 nebyly žádným způsobem zneužity finanční prostředky. Sankce byla uložena za jedno formální pochybení. Svolal jsem proto škodní komisi, která by sice respektovala názor soudu, ale zároveň se věnovala i odpovědnosti konkrétních osob za toto porušení zákona,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík.

Škodní komise krajského úřadu posuzovala možné škody vzniklé Libereckému kraji v souvislosti s projektem IP 1. Komise ukončila jednání 1. srpna 2018 se dvěma podstatnými závěry a několika doporučeními. Schválila považovat částku 25.799.577 korun zaplacenou Libereckým krajem jako odvod za porušení rozpočtové kázně za majetkovou újmu. Komise dále konstatovala, že bez dotace na projekt IP 1 by sociální služby v kraji nemohly být uskutečněny. Financování v té době probíhalo prostřednictvím státního rozpočtu.

Dále jsme doporučili řediteli krajského úřadu uplatnit náhradu škody za porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů z nedbalosti konkrétní osobě. Škodní komise však dlouze diskutovala otázku odpovědnosti širšího okruhu osob, které mohly na porušení zákona o zadávání veřejných zakázek včas upozornit,“ vysvětlil předseda škodní komise Krajského úřadu Libereckého kraje Jiří Němec.

Škodní komise doporučila také důkladně se zabývat otázkou počtu relevantních osob, které podepisují materiály do rady kraje či ustavit pracovní skupinu, která by již ve fázi přípravy projektů mohla zavčas odhalit případné chyby či upozornila na případné porušování zákona.      

 „Tvrdost zákona je v tomto ohledu příliš vysoká. Zneužití finančních prostředků se v projektu IP 1 nikdy neprokázalo,“ uzavřel ředitel úřadu René Havlík. (lbk)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji