Prioritou je udržení stávajícího systému sociálních služeb

Bechyně 17Na jihu Čech se na plánovaný převod dotačního řízení v oblasti sociálních služeb ze státu na kraje dlouhodobě připravovali. V souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje v roce 2015 proběhly na Krajském úřadu Jihočeského kraje setkání s poskytovateli sociálních služeb, v rámci kterých byli poskytovatelé seznámeni s potřebnými informacemi týkajícími se dotačního řízení Jihočeského kraje na rok 2015. Čtyř setkání se zúčastnilo téměř sto padesát poskytovatelů sociálních služeb.

V případě rozdělování dotací vycházel kraj z navrhovaného postupu stanoveného v Metodice MPSV a navrhovaných vzorců pro výpočet finanční podpory podle druhu služeb, zda se jedná o služby sociální prevence a poradenství nebo služby sociální péče, zohlednil též odlišnou formu poskytování sociální služby, tedy zda se jedná o služby poskytované ve formě ambulantní, terénní či pobytové. Za tímto účelem byla v orgánech kraje schválena „Metodika pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015“. Podle ní bylo postupováno při rozdělování dotací všem poskytovatelům sociálních služeb.

V rámci dotačního řízení na rok 2015 podalo žádost o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje 152 poskytovatelů sociálních služeb pro 368 sociálních služeb s celkovým požadavkem o dotace ve výši více než 784 mil. Kč. Ve schváleném Akčním plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015 je uveden výhled financování sociálních služeb na rok 2015 ze zdroje Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši více než 578 mil. Kč. Přiznaná výše dotace pro Jihočeský kraj od ministerstva nakonec činí pro rok 2015 jen o něco více než 505 mil. Kč.

PROBLÉMY S PŘEVODEM NENASTALY

Do dnešního dne nám není známo, že by nastaveným systémem Jihočeského kraje došlo k výkyvům v poskytování sociálních služeb oproti předchozímu systému, který zajišťovalo MPSV. Po zveřejnění výsledků dotačního řízení pro rok 2015 se na nás obrátilo několik poskytovatelů s žádostí o osobní schůzku. Jednotlivým poskytovatelům bylo vyhověno, jejich požadavky prodiskutovány a objasněny. Prozatím nám nikdo neavizoval rušení služby,“ říká o aktuální situaci Radek Šíma z Oddělení informací a styku s veřejností, a dodává: „Problémy s převedením financování na kraj jako takovým nemáme. Určité nedostatky však spatřujeme v aplikaci, kterou MPSV krajům a hlavnímu městu Praze poskytuje. Musíme však konstatovat, že na základě intenzivních jednání s MPSV bylo vždy možno dodržet stanovené termíny.

Kromě „Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb“, tedy dotace, která je rozdělena z prostředků, které kraji pro tyto účely poskytlo MPSV ze státního rozpočtu, podpořil Jihočeský kraj poskytovatele sociálních služeb také v rámci „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb“ v celkové alokaci 20 mil. Kč. Cílem tohoto programu byla podpora dostupnosti, zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb na území kraje s ohledem na odůvodněné potřeby místního obyvatelstva.

Na konci minulého měsíce byla již také schválena „Metodika pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016“ a „Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016“, které budou zaslány jako příloha k Žádosti Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016.

Co se týče struktury poskytovaných sociálních služeb je v akčním plánu pro rok 2016 prioritou udržení stávajícího systému sociálních služeb a usměrňování vzniku nových sociálních služeb, protože neomezený rozvoj není z dlouhodobého hlediska finančně udržitelný,“ říká Radek Šíma. Jihočeský kraj podle jeho slov usiluje o optimalizaci sítě sociálních služeb, byť tato síť neuspokojí veškeré požadavky, a z tohoto důvodu plánuje v roce 2016 podporovat některé rozvojové záměry a za určitých podmínek podpořit jejich financování z dosažitelných zdrojů. Jana Bartošová

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji